PERSONUPPGIFTSPOLICY

Följande personuppgiftspolicy tillhandahåller en översikt över hur dina personuppgifter inhämtas och behandlas.

 

Med följande information vill vi ge dig en översikt över hur vi behandlar dina personuppgifter såväl som vilka rättigheter du har enligt Dataskyddsförordningen. Vänligen notera att vilka specifika personuppgifter som behandlas i ditt fall och hur dina personuppgifter kommer att användas beror på vilka tjänster du har efterfrågat eller använder dig av.

 

 1. Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna och vem kan jag kontakta?
 2. Vilka källor och personuppgifter använder vi? 
 3. Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamålet med behandlingen) och enligt vilken rättslig grund?
 4. Med vem delar vi personuppgifter?
 5. Överförs uppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer?
 6. Hur behandlas mina personuppgifter på hemsidan?
 7. Hur länge sparas mina uppgifter?
 8. Vilka rättigheter har jag?
 9. Måste jag tillhandahålla uppgifter?
 10. I vilken utsträckning kommer beslutsfattandet att vara automatiserat?
 11. Använder vi oss av profilering och/eller av automatiserat beslutsfattande? 

 

1. Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna och vem kan jag kontakta?

 

GRENKELEASING AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in. Du kan kontakta oss via följande uppgifter: 

 

GRENKELEASING AB

Isafjordsgatan 31

164 40 Kista

Tel: +46 8 444 16 70 

 

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via följande uppgifter: 

GRENKELEASING AB

Att: Dataskyddsombud

Isafjordsgatan 31

164 40 Kista

E-post: [email protected]

 

 

2. Vilka källor och personuppgifter använder vi? 

 

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller från våra kunder i vår verksamhet och som del av kundrelationen. Om det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster inhämtar vi även kompletterande uppgifter från andra källor såsom offentliga register (t.ex. förteckningar över gäldenärer, fastighetsregistret och Bolagsverkets register, media och internet) eller uppgifter från våra försäljningspartners och andra tredje parter (t.ex. en kommersiell kreditupplysningsbyrå).

 

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 

 • Personlig information (namn, adress, födelsedatum, födelseort och nationalitet)
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress)
 • Identifieringsuppgifter (t.ex. legitimation)
 • Autentiseringsuppgifter (t.ex. namnteckningsprov)
 • Uppgifter om beställningen (t.ex. betalningsmetod)
 • Uppgifter som samlats in för att uppfylla våra avtalsförpliktelser (t.ex. försäljningsdata från betaltransaktioner)
 • Uppgifter om ekonomisk situation (t.ex. kreditupplysning, kreditvärderingsuppgifter och tillgångarnas härkomst)
 • Marknadsförings- och försäljningsuppgifter (inklusive annonsresultat), dokumentationsuppgifter (t.ex. antal minuter konsultation)

 

 Samt andra liknande uppgifter under kategorierna ovan.

 

 

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamålet med behandlingen) och enligt vilken rättslig grund? 

 

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”) samt lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (”Dataskyddslagen”). 

 

a. För att fullgöra avtalsförpliktelser (artikel 6.1 b GDPR)

 

Personuppgifter behandlas i syfte att tillhandahålla finansiella tjänster enligt tjänsteavtalen vi har med våra kunder eller för att vidta åtgärder inför ingåendet av sådana avtal, vilket sker på kundens begäran. Syftet med personuppgiftsbehandlingen anpassas i första hand till den specifika tjänsten (t.ex. leasing) och kan omfatta behovsbedömningar, konsultation och genomförande av transaktioner. Ytterligare information om syftet med personuppgiftsbehandlingen framgår av relevanta avtalshandlingar och villkor. 

 

b. Med stöd av en intresseavvägning (artikel 6.1 f GDPR)

 

När behandling av personuppgifterna ligger i vårt eller en tredje parts berättigade intresse och detta inte innebär ett åsidosättande av dina intressen och rättigheter, särskilt vid: 

 

 • För konsultation och delning av personuppgifter med kreditupplysningsbyråer (t.ex. CreditSafe) för att avgöra kreditvärdighet

 

I syfte att kontrollera din kreditvärdighet och för att förhindra brottsliga handlingar tillhandahåller vi PaySolutions med dina personuppgifter och andra nödvändiga uppgifter rörande din förfrågan. Pay Solutions tillhandahåller oss därefter med uppgifter de har sparade om dig. Även CreditSafe tillhandahåller oss med uppgifter såsom bolagsinformation och konkurser i syfte att vi ska kunna bedöma kreditrisker i samband med tjänsteförfrågningar.

 

 • För att utvärdera och optimera rutiner för behovsanalys vid direktkontakt med kunder
 • För optimering och behovsbaserad utformning av hemsidan
 • För marknadsföringsändamål och marknadsundersökning, såvida du inte har invänt mot att dina personuppgifter används för dessa ändamål
 • För att driva eller försvara oss mot rättsliga krav och tvister
 • För att säkerställa IT-säkerheten och skydda IT-driften i vårt företag
 • För att förebygga och utreda brottsliga handlingar
 • För videoövervakning i syfte att samla bevis i händelse av brott och bedrägerier, när sådan videoövervakning är tillåten under tillämplig lagstiftning
 • För att upprätthålla säkerhet vid byggnader och arbetsplatser (t.ex ID-kontroll vid inträde)
 • Åtgärder för skydd av rätten att bestämma över byggnader och arbetsplatser
 • Åtgärder för företagsledning och vidareutveckling av tjänster och produkter

 

c. Baserat på ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR)

 

Om du har lämnat ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål (t.ex. vidarebefordra personuppgifter inom koncernen eller utvärdera betalningstransaktioner för marknadsföringsändamål), är den rättsliga grunden för behandlingen ditt lämnade samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Detta gäller även återkallande av samtycke som mottogs av oss före GDPR trädde i kraft, d.v.s. innan 25 maj 2018. Återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av personuppgiftsbehandling som skedde fram till återkallandet.


d. Baserat på rättsliga förpliktelser (artikel 6.1 c GDPR)
 Vi är även skyldiga att behandla dina personuppgifter för att uppfylla olika rättsliga förpliktelser (t.ex. bokföringslagen, konsumentkreditlagen, penningtvättslagen, skattelagstiftning såväl som andra regler och föreskrifter som är tillämpliga på vår verksamhet utfärdade av t.ex Riksbanken, Finansinspektionen, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska Centralbanken). Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kontrollera kreditvärdighet, att bekräfta identitet och ålder, att förhindra bedrägeri och penningtvätt, att uppfylla kontroll- och rapporteringskrav enligt skattelagstiftning samt att bedöma och hantera risker.

 

 

4. Med vem delar vi personuppgifter?

 

Anställda i företag inom vår organisation får tillgång till dina personuppgifter när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla avtalsförpliktelser och rättsliga förpliktelser. Om det är nödvändigt för samma ändamål delar vi även dina personuppgifter med våra leverantörer inom finansiella tjänster, IT-tjänster, logistik, telekom, inkasso, rådgivning såväl som försäljning och marknadsföring. I sådana fall ingår vi alltid nödvändiga personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören för att säkerställa att vi behåller kontrollen över personuppgifterna och att de hanteras lagenligt med största säkerhet av leverantören som vårt personuppgiftsbiträde.

 

Avseende delning av personuppgifter till mottagare utanför vårt företag får vi endast dela dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om du har lämnat ditt samtycke till detta. Potentiella mottagare av personuppgifter under sådana förhållanden inkluderar exempelvis:

 

 • Offentliga organ och institutioner (t.ex. Riksbanken, Finansinspektionen, Skatteverket och polismyndigheten) om det finns lagstadgad eller föreskriven skyldighet att göra det.
 • Övriga kredit- och finansleverantörer eller liknande institutioner till vilka vi överlämnar personuppgifter under vår affärsrelation med dig (beroende på vårt avtal med dig t.ex. korrespondentbanker eller kreditinstitut).
 • Övriga företag inom vår koncern som utför riskkontrollprocess på grund av ett lagstadgat eller föreskrivet krav att göra det.

 

Andra mottagare av personuppgifter är företag inom vår koncern för vilka du har lämnat samtycke.

 

De rättsliga grunderna för delning av personuppgifter är fullgörande av avtal (artikel 6.1 b GDPR) och intresseavvägning (artikel 6.1 f GDPR). Vi kan även vara skyldiga att dela dessa uppgifter på grund av ett lagkrav och vi grundar då behandlingen på en rättslig förpliktelse. Vi kan även dela dina personuppgifter för det fall du har lämnat ditt samtycke till detta (artikel 6.1 a GDPR). Delning av personuppgifter med stöd av artikel 6.1 f GDPR får endast göras om det är nödvändigt för att skydda våra och tredje parts berättigade intressen förutsatt att det inte äventyrar den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter samt behov av skydd för sina personuppgifter.

 

Delning av uppgifter med kreditbyråer sker för att uppfylla rättsliga skyldigheter i samband med kreditkontroll hos kunder (§ 12 Konsumentkreditlagen). Kreditinstituten behandlar de mottagna uppgifterna och använder dessa för att skapa en profil (värdering) för att tillhandahålla sina avtalsparter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz och, om så är nödvändigt, andra tredjepartsländer (förutsatt att det finns ett tillämpligt beslut från Europeiska kommissionen för detta) med information så att de kan bedöma bland annat fysiska personers kreditvärdighet. Detaljerad information enligt artikel 14 GDPR möjliggör pseudonymiserad analys av användningen av hemsidan.

 

För mer information om verksamheten som bedrivs av dessa parter hänvisas till informationen från varje aktör.

 

 

5. Överförs uppgifter till tredjeländer eller till internationella organisationer?

 

Personuppgifter kommer att överföras till mottagare i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”tredjeländer”) om:

 

 • det är nödvändigt för att genomföra dina beställningar (t.ex. betalningsorder),
 • det är ett rättsligt krav (t.ex. obligatorisk rapportering enligt skattelagstiftning), eller
 • du har lämnat ditt samtycke till detta.

 

 

6. Hur behandlas mina personuppgifter på hemsidan?

 

Såvida inte annat anges särskilt behandlar vi dina personuppgifter på vår hemsida för att antingen bemöta en tjänsteförfrågan från dig (artikel 6.1 b GDPR) eller baserat på vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f GDPR) på följande sätt:

 

a. Användningsuppgifter

 

Varje gång du besöker en sida och hämtar en fil sparas generisk data automatiskt i en loggfil. Uppgifterna sparas endast för systemrelaterade- och statistiska ändamål samt i undantagsfall för att dokumentera brottsliga handlingar.

 

Vi använder dessa uppgifter för att förbättra våra webbplatser och för att presentera innehåll som är anpassat efter dina intressen olika webbsidor och på olika enheter. Användningsuppgifter kombineras inte med personuppgifter i denna process. Om du lämnar dina personuppgifter till oss via hemsidan kommer personuppgifterna säkerhetskopieras under inmatningsprocessen. Detsamma gäller för uppgifter lagrade i vårt system. Av säkerhetsskäl sparar vi din IP-adress, som kan hämtas enbart om det föreligger ett berättigat intresse för detta.

 

Vi sparar inte din webbläsarhistorik. Användningsuppgifter vidarebefordras inte till tredje parter och utvärderas inte heller , såvida det inte föreligger en rättslig förpliktelse att göra det.

 

Mer specifikt lagras följande uppgifter vid varje besök:

 

 • Enheten som används
 • Namnet på öppnad fil
 • Datum och tid för öppnande
 • Tidszon
 • Mängden överförd data
 • Meddelande om huruvida öppnande kunde verkställas
 • Beskrivning av vilken typ av webbläsare som används
 • Operativsystemet som används
 • Tidigare besökta sidan
 • Leverantör
 • Användarens IP-adress

 

b. Kontaktformulär

 

För att kunna ge dig bästa möjliga service i samband med förfrågan via våra kontaktformulär identifierar vi vilket av våra koncernföretag som är bäst lämpat att besvara din förfrågan, utifrån det specifika intresseområde som du anger högst upp i frågeformuläret. Om du kontaktar oss (t.ex. via kontakformulär) kommer det koncernföretag som har anvisats din förfrågan att spara dina personuppgifter i syfte att behandla din förfrågan (artikel 6.1 (b) GDPR) samt om ytterligare korrespondens är nödvändig. För det fall flera koncernföretag anvisas din förfrågan kommer dessa företag behandla dina personuppgifter som gemensamt personuppgiftsansvariga enligt artikel 26 GDPR. För ytterligare information om gemensamt personuppgiftsansvar kan du skicka e-post till [email protected].

 

Om du uttryckligen samtycker till att bli kontaktad via e-post, telefon eller post (enligt artikel 6.1 a GDPR) i kontaktformuläret ger du GRENKELEASING AB möjligheten att informera dig framöver via e-post, telefon eller post om aktuella produkter och tjänster, inom förvalda kategorier. Vi kan även lagra dina personuppgifter i syfte att skicka vårt nyhetsbrev till dig. För att kunna visa att du har registrerat dig för prenumeration av nyhetsbrevet lagrar vi dessutom din IP-adress och datumet för din registrering. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för marknadsföring och när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på avregistreringslänken i slutet av nyhetsbrevet. 
 

Om du inte lämnar ditt samtycke kommer dina personuppgifter raderas så snart din förfrågan har behandlats. Detta gäller dock inte personuppgifter vi är skyldiga att lagra på grund av rättslig förpliktelse.

 

För strukturen av våra kontaktformulär använder vi oss av Eloqua, en tjänst som levereras av ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, the Netherlands. För ytterligare information om användningen av Eloqua, vänligen se avsnitt g.

 

c. Registrering

 

Personuppgifterna som lämnas till oss vid registrering använder vi enbart för att möjliggöra din användning av våra tjänster (artikel 6.1 b GDPR).

 

Vi samlar in följande uppgifter under registreringsprocessen:

 

 • E-postadress
 • Användarnamn
 • Lösenord

 

d. Nyhetsbrev

 

För det fall du samtycker till det (artikel 6.1 a GDPR) håller vi dig gärna informerad om de senaste nyheterna genom vårt nyhetsbrev.

 

För att kunna få nyhetsbrevet behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Du har även möjlighet att lämna annan frivillig information. Efter att du har tillhandahållit din e-postadress kommer du att få ett meddelande till den e-postadress du har angett med en verifieringslänk, vilken du måste klicka på för att verifiera din e-postadress.

 

Vi lagrar dina personuppgifter enbart i syfte att skicka vårt nyhetsbrev till dig. För att vi ska kunna visa att du har registrerat dig för nyhetsbrevet lagrar vi även din IP-adress och datumet för din registrering. I syfte att mäta framgången av nyhetsbrevet samlar vi även in information som registrerar om nyhetsbrevet har öppnats, när det öppnades samt vilka länkar som klickades.

 

För utskick av nyhetsbrevet använder vi oss av tjänsten Eloqua som levereras av ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, The Netherlands. Nyhetsbrev skickade genom Eloqua använder spårningsteknik. Tekniken används främst för att ta reda på vilka ämnen som är intressanta för dig genom att registrera information om huruvida våra e-postmeddelanden öppnas och vilka länkar som klickas. Vi använder sedan den information vi har samlat in för att förbättra de e-postmeddelanden vi skickar till dig och de tjänster vi tillhandahåller och för att länka med befintlig information. E-postmeddelanden vi skickar till dig kan inte spåras om funktionen att visa bilder är inaktiverad i ditt e-postprogram. I detta fall kommer nyhetsbrevet inte att visas fullständigt och du kommer inte komma åt hela innehållet. Om du visar bilderna manuellt kommer den ovannämnda spårningen att aktiveras. För ytterligare information om användningen av Eloqua, vänligen se avsnitt g.

 

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken ”Avregistrera” längst ned i nyhetsbrevet.

 

e. Databehandling för genomförande av tävlingar

 

När du deltar i tävlingar behandlar vi personuppgifter som vi får från dig, t.ex. namn, e-postadress och ev. ditt kundnummer och andra uppgifter, för att möjliggöra deltagande i tävlingen. Inom ramen för tävlingen informerar vi om vilka av dina uppgifter som är nödvändiga för deltagandet.

 

Behandlingen av data syftar till att tillhandahålla, genomföra och administrera tävlingar. Vi behandlar personuppgifter för deltagare i tävlingar endast med beaktande av relevanta dataskyddsbestämmelser. Rättsliga grunder för databehandlingen är artikel 6.1 b GDPR avseende databehandling för genomförande av tävlingen, samt i övrigt artikel 6.1 f GDPR, om behandlingen tjänar våra berättigade intressen (t.ex. av säkerhet i tävlingen; av skyddet av våra intressen mot missbruk p.g.a. möjlig registrering av IP-adresser vid inlämning av tävlingsbidrag). Om vi inom ramen för tävlingen ber om ditt samtycke till utskick av reklam via e-post och du ger oss ditt samtycke, är rättslig grund för denna behandling artikel 6.1 a GDPR.

 

Deltagarnas uppgifter överförs till andra instanser endast om så krävs för genomförandet av tävlingen (t.ex. för utskick av vinster) eller om den deltagande har samtyckt till överföringen. Externa mottagare kan även vara externa tjänsteleverantörer som stödjer oss vid genomförandet av tävlingen som våra registerförare, t.ex. om vi använder deltagandeformulär inom ramen för tävlingen. Dessa registerförare väljs ut med omsorg av oss och kontrolleras regelbundet. De får använda data uteslutande i de syften som vi har angivit och enligt våra instruktioner.

 

Deltagarnas uppgifter raderas när data inte längre behövs för genomförandet av tävlingen och vi inte längre behöver dem för att uppnå de angivna syftena. Behandling av data bortom avslutningen av tävlingen kan inträffa i synnerhet om vi besvarar frågor runt vinsterna eller fullgör vinståtagandena; i detta fall rättar sig lagringstiden även efter typen av vinst, och kan uppgå till upp till tre år vid varor eller tjänster, så att t.ex. garantiärenden kan handläggas. Dessutom kan deltagarnas uppgifter lagras längre i det enskilda fallet, t.ex. vid en rapportering av tävlingen i medier on- och offline. Om data har samlats in inom ramen för tävlingen även i andra syften, rättar sig behandlingen av dem samt lagringstiden efter förutsättningarna för denna användning (t.ex. för registrering till nyhetsbrevet inom ramen för en tävling, se dataskyddsinformationen till nyhetsbrevet under lit. d).

 

f. Användning av cookies

 

För att göra besöken på vår hemsida mer användarvänliga och tilltalande samt för att göra det möjligt för dig att använda vissa funktioner använder vi cookies på vår hemsida. Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet. Några av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, d.v.s. när du stänger ned webbläsaren (session cookies). Andra cookies är kvar på din dator och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår hemsida (permanenta cookies).

 

Cookies gör det inte möjligt att komma åt andra filer på din dator eller att se din e-postadress.

 

Vänligen se vår Cookie Policy för ytterligare information om vår användning av cookies. Där hittar du även information om hur du kan ändra inställningarna för cookies och inaktivera eller ta bort dem.

 

 

7. Hur länge sparas mina uppgifter? 

 

Såvida inte annat uttryckligen anges i personuppgiftspolicyn så raderar vi personuppgifter och användningsuppgifter som vi har parat så snart de inte behövs för det ändamål för vilket de samlades in eller inte strider mot något rättsligt krav.

 

Vi behandlar och lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtal och rättsliga åtaganden. Det ska noteras att vår affärsrelation innebär ett fortgående åtagande utformat att pågå flera år. Om personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla åtaganden enligt avtal eller rättsliga krav raderas de regelbundet, såvida fortsatt behandling inte är nödvändig för följande ändamål:

 

 • Uppfylla en skyldighet att bevara uppgifterna enligt lagstiftning, t.ex. bokföringslagen eller andra lagar som är tillämpliga på bank- och finansieringsrörelser.
 • Bevara dokumentation i enlighet med tillämpliga bestämmelser. 

 


8. Vilka rättigheter har jag?

 

Varje individ vars personuppgifter vi hanterar har följande rättigheter:

 

 • Tillgång i enlighet med artikel 15 GDPR.
 • Rättelse i enlighet med artikel 16 GDPR.
 • Radering i enlighet med artikel 17 GDPR.
 • Begränsningar av behandlingen i enlighet med artikel 18 GDPR.
 • Invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR.
 • Dataportabilitet i enlighet med artikel 20 GDPR.

 

Avseende rätten till tillgång och rätten till radering tillämpas begränsningarna i 5 kap. 1 § dataskyddslagen. Du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen.

 

Om behandlingen av dina uppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas av oss. Detta gäller också för återkallande av samtycke som mottogs före den 25 maj 2018, det datum då GDPR träder i kraft. Observera att återkallelsen kommer att gälla framåt. Den gäller inte för personuppgifter som behandlas före återkallelsen.

 

 

9. Måste jag tillhandahålla uppgifter?

 

Du måste ge oss de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna ingå och upprätthålla ett affärsförhållande och för att uppfylla de nödvändiga avtalsförpliktelserna i samband med detta, eller när lagen kräver att vi samlar in det. Utan dessa uppgifter kommer vi normalt inte att kunna ingå avtal med dig eller genomföra detta avtal.

 

Enligt tillämpliga bestämmelser om penningtvätt ska vi verifiera din ID-handling innan vi ingår ett affärsförhållande med dig och samtidigt registrera ditt namn, födelseplats, födelsedatum, nationalitet, adress och ID-uppgifter. För att säkerställa att vi kan uppfylla denna skyldighet måste du tillhandahålla nödvändig information och handlingar enligt lagen om penningtvätt och omedelbart meddela oss om eventuella förändringar som uppstår under vår avtalsrelation. Om du inte tillhandahåller oss nödvändig information och dokumentation kommer vi inte att tillåtas att ingå eller fortsätta affärsrelationen.

 

 

10. I vilken utsträckning kommer beslutsfattandet att vara automatiserat?

 
För att upprätta och upprätthålla affärsrelationen använder vi inte automatiserat beslutsfattande i enlighet med artikel 22 GDPR. Om vi använder detta förfarande i enskilda fall kommer vi, om det krävs enligt lag, att ge dig separat information om detta.

 

 

11. Använder vi oss av profilering och/eller av automatiserat beslutsfattande?

 Vi automatiserar bearbetningen av dina uppgifter i vissa fall med syftet att utvärdera vissa personliga aspekter av dig (profilering). Vi använder profilering i följande fall (till exempel):

 

 • På grund av rättsliga krav och myndighetskrav är vi skyldiga att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och kriminella handlingar som sätter våra tillgångar i fara. Datautvärdering (inklusive vid betalningstransaktioner) utförs också. Dessa åtgärder har införts för att skydda även dig.
 • Vi använder utvärderingsverktyg för att ge dig riktad marknadsföring och råd om produkter. Dessa gör det möjligt att kommunicera (inklusive marknads- och opinionsforskning) på ett sätt som uppfyller dina behov.
 • Vi använder automatiserat beslutsfattande när vi bedömer din kreditvärdighet. Denna process beräknar sannolikheten för att en kund uppfyller sina betalningsförpliktelser i enlighet med avtalet. Denna beräkning kommer att omfatta uppgifter som intjäningsförmåga, utgifter, befintliga skulder, anställning, arbetsgivare, tjänstgöringstid, erfarenhet från tidigare affärsrelationer, återbetalning av tidigare lån enligt aktuellt avtal samt information från kreditbyråer. Beräkningen baseras på en ackrediterad matematisk statistisk procedur som har prövats och testats. Den beräknade värderingen hjälper oss att fatta beslut om produktförsäljning och omfattas av rutinmässiga riskhanteringsprocedurer.

Ring oss

Ta kontakt med oss via

+46 8 444 16 70

Må–fr 09.00–17.00

Information om dina rättigheter att göra invändningar enligt artikel 21 GDPR

 

1. Rätt att göra invändningar

 

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas enligt artikel 6.1 e GDPR (behandling av allmänt intresse) eller artikel 6.1 f GDPR (behandling vid berättigade intressen), på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation. Detta gäller även i den mening som avses i artikel 4 (4) GDPR.

 

Om du gör invändningar kommer vi inte att behandla dina personuppgifter längre, såvida vi inte kan påvisa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


 

2. Rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring

 

I enskilda fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för sådan marknadsföring. Detta inkluderar även profilering om detta har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

 

Om du invänder mot att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål och självklart inte heller kontakta dig med direktmarknadsföring.


En invändning kan ske i vilken form som helst men ska, om möjligt, skickas till följande adress:

GRENKELEASING AB
Dataskyddsombud
Isafjordsgatan 31
164 40 Kista
eller via e-post: [email protected]